Lokėnai

Kaimas Deltuvos seniūnijoje, 16 km į vakarus nuo Ukmergės, prie kelio į Kėdainius. Priklauso Panoterių parapijai. Į šiaurę nuo Lokėnų tęsiasi Viliukų miškas.

Kaime gyvena 19 žmonių, iš jų: 8 vyrai ir 11 moterų [2011 m.] [3].

Lokėnų kaimo pavadinimas yra kilęs iš asmenvardžio Lokys, Lokėnas, seniau turėjusio reikšmę „Lokio šeimynai priklausantis asmuo“. Asmenvardžiui Lokys pradžią davė gyvūno pavadinimas „lokys“ [4].

Bendroji informacija apie Lokėnų kaimą pateikiama „Mažojoje lietuviškojoje tarybinėje enciklopedijoje“ [2], vietovardis minimas Zigmo Zinkevičiaus leidinyje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė“ [4]. Lokėnų kaimas minimas Hermano Vartbergės (Hermani de Wartberge) Livonijos kronikoje kaip kryžiuočių, vadovaujamų brolio Vilhelmo, Livonijos magistro, plėšikavimų ir poilsio vieta 1378 m. [1].

Kaime 1922–1953 ir 1961–1972 m.  veikė pradinė (perkelta į Kančiškių km.), o 1953–1961 –  septynmetė mokykla. Sovietmečiu kaimas buvo Lokėnų kolūkio, kuris 1976 m. buvo prijungtas prie „Pergalės“ kolūkio, centras. Tuo laikotarpiu kolūkio kontoros pastate veikė Lokėnų kaimo biblioteka [2]. 
 
Lokėnuose yra veikiančios kapinės.
 
 Literatūra ir šaltiniai
 
1. Latvis, Henrikas. Livonijos kronikos / Henrikas Latvis, Hermanas Vartbergė. – Vilnius, 1991, p. 208.
2. Lokėnai // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1968. – T. 2, p. 469.
3. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-08]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
4. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 93.
 

Parengė: Liudvika Suchockienė (Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Jakutiškių kaimo padalinys), Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2009; 2016