Vaikšteniai

Kaimas Rūdiškių seniūnijoje, nutolęs nuo Rūdiškių į pietvakarius 7 km [8]. Priklauso Tiltų seniūnaitijai, Rūdiškių parapijai.  

Gyvena 31 gyventojas: 13 vyrų ir 18 moterų (2011) [13]. 

Plačiausiai apie Vaikštenių kaimą rašoma bibliotekininkės, kultūros darbuotojos Elenos Žilinskienės knygoje Tiltų krašto kaimai šimtmečių kaitoje“ [14]. Vaikštenių kaimo architektūrinis paveldas aprašytas „Kultūros paminklų enciklopedijoje“ [7], kaimo sodybų pastatų, pirkių puošybos ir dekoravimo vaizdų galima rasti leidinyje „Dzūkijos tradicinė kaimo architektūra“ [4]. Vaikštenių kaimo raidos tyrimai pateikiami Kazio Šešelgio monografijos „Lietuvių liaudies architektūros paminklai“ IV knygoje „Pietryčių Lietuvos gatviniai kaimai“ [12].

Kaimas įkurtas XVI a. per Valakų reformą. Istoriniuose šaltiniuose minimas nuo 1611 m. Kaimo valdos ribojosi su Klepočių kaimo ir Lieponių dvaro žemėmis, kuriam ir priklausė. Vaikšteniuose gyveno 12 baudžiauninkų ir samdinių šeimų. Per 1654–1667 m. Lietuvos ir Lenkijos Respublikos karą su Rusija nunyko, atkurtas XVIII a. pirmoje pusėje [8, 12, 14]. XVIII a. antroje pusėje priklausė Trakų vaivadijos Valkininkų seniūnijai ir parapijai. Kaimas tuo metu buvo vadinamas Vaikštelėnais [1]. 1910 m. Vaikšteniai priskirti Rūdiškių parapijai [3].
1923–1939 m. kaimą okupavo lenkai. 1924 m. Vilniaus „Ryto“ švietimo draugija įsteigė lietuvišką mokyklą, kuri 1927 m. spalio mėn. buvo uždaryta [2, 14].
1950–1958 m. priklausė „Trakų pilies“ kolūkiui. Nuo 1958 m. buvo Trakų miškų ūkio pagalbinė gyvenvietė.

Trisdešimt aštuonių sodybų gatvinis kaimas yra architektūros paminklas, įtrauktas į Kultūros vertybių registrą [9]. Vertingos 2 paminklinės sodybos, kuriose 4 paminkliniai pastatai:  2 namai, 2 tvartai, be to 7 pavieniai paminkliniai pastatai: 5 pirkios, 1 pirkia su tvartu, 1 svirnas. Pirkios stovi arčiausiai gatvės, dauguma galais į ją, raiškiai dekoruotos [7, 12, 14]. 

Vaikštenių kaime gimė Algirdas Kazlauskas (1949–1991), vyresnysis policininkas, 1991 m. liepos 31 d. OMON-o grupės smogikų nužudytas Medininkų pasienio poste [5, 6, 10]. 2006 m. Vaikštenių kaime 15-ųjų žuvimo metinių išvakarėse Algirdui Kazlauskui atidengtas ąžuolo medžio atminimo kryžius [11, 14].

Literatūra ir šaltiniai

1. Bieliauskas, Pranas. Valkininkų bažnyčia ir vienuolynas: 1555-1957. – Trakai, 2004. – P. 19, 148, 182.
2. Biržiška, Mykolas. Vilniaus Golgota [Vaikštenių mokykla]. – Vilnius, 1992. – P. 367, 430, 494.
3. Česnulis, Vytautas. Klemensas Maliukevičius – Trakų dekanas, kunigas, kanauninkas ir visuomenininkas [Vaikšteniai]. // Trakų žemė. – 2008, gruod. 13, p. 4.
4. Dzūkijos tradicinė kaimo architektūra. – Vilnius, 2008, p. 13, 23, 28, 38, 45, 65, 71, 75.
5. Gurevičius, Ainis. Medininkai: nakties tragedija be liudininkų?: [Algirdas Kazlauskas]. / Ainis Gurevičius, Inga Liutkevičienė, Valdas Valiukevičius. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 1991, rugpj. 1, p. 1,2.
6. Juos vakar sušaudė: [Algirdas Kazlauskas] – Iliustr. // Respublika. – 1991, rugpj. 1, p. 1.
7. Kančienė, Jolita. Vaikšteniai. – Iliustr. // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 1, d. 2: Rytų Lietuva, p. 51-58.
8. Kančienė, Jolita. Vaikšteniai / Jolita Kančienė ir kt. // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1988. – T. 4, p. 412.
9. Kultūros vertybių registras. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos [interaktyvus]. 2006-2014. [žiūrėta 2014-02-07]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/>.
10. Liepos 31-ąją Medininkų pasienio kontrolės poste žuvusieji Lietuvos Respublikos pareigūnai [Algirdas Kazlauskas]. – Iliustr. // Tiesa. – 1991, rugpj. 2, p. 1.
11. Mickonytė, Aistė. Kryžius Medininkuose žuvusiam Algirdui Kazlauskui. – Iliustr. // Trakų žemė. – 2006, rugpj. 5, p. 1,4.
12. Šešelgis, Kazys. Vaikšteniai. – Iliustr. // Šešelgis, Kazys. Lietuvių liaudies architektūros paminklai. – Vilnius, 1996. – T. 4: Pietryčių Lietuvos gatviniai kaimai, p. 146-168.
13. Trakų rajono savivaldybė. Rūdiškių seniūnija. Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinis gyventojų ir būstų surašymas. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus].  2013. [žiūrėta 2014-02-06]. Prieiga per internetą: <http://osp.stat.gov.lt/2011m.-visuotinis-gyventoju-ir-bustu-surasymas>.
14. Žilinskienė, Elena. Vaikšteniai. – Iliustr. – Bibliogr. str. gale. // Žilinskienė, Elena. Tiltų krašto kaimai šimtmečių kaitoje. – Trakai, 2015. – P. 91-112.

Parengė: Elena Žilinskienė (Trakų VB Tiltų filialas), 2011; 2017