Zibalų seniūnija

Zibalų seniūnija yra Širvintų rajono šiaurinėje dalyje. Seniūnijoje yra 58 kaimai, didesni iš jų – Anciūnų, Kiauklių, Šešuolėlių. Seniūnijos centras – Zibalų miestelis [9, 15, 16].

Seniūnijos teritorija užima apie 8 206 ha plotą. Statistikos departamento duomenimis, seniūnijos teritorijoje gyvena 1 215 gyventojų (2011 m.). Iš jų – 598 vyrai, 617 moterų [8].

Seniūnijos teritorijoje yra Zibalų pagrindinė mokykla, Kiauklių pradinio ugdymo skyrius, Anciūnų ir Kiauklių bendruomenės slaugytojų kabinetai, Kiauklių ir Šešuolėlių I „Lietuvos paštui“ priklausantys filialai. Seniūnijoje yra 3 bažnyčios: Kiauklių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo, Šešuolėlių Švč. Mergelės Marijos, Visų Malonių Tarpininkės ir Zibalų Šv. Jurgio bažnyčios. Zibalų seniūnija turtinga dvarų. Jos teritorijoje yra 5 dvarai: Šešuolėlių I, Levaniškio, Gaidelių, Staškūniškio, Šešuolėlių II. Šešuolėlių I dvaras restauruotas, plačiai žinomas šalyje ir turistų mėgstamas.
Seniūnijoje yra 3 parduotuvės. Žemės ūkiu verčiasi stambūs ūkininkai – Kristina Martinėlienė, Rimas Bulonas, Lionė Kamilevičienė, veikia UAB „Kiaukliai“, seniūnijoje aktyviai dirba 4 kaimo bendruomenės [15, 16].

Zibalų seniūnijoje (Kiaukliuose) gimė antikvaras, bibliofilas, mecenatas Henrikas Bukauskas (1836–1900). Netoli Kiauklių  esančiame Bajorų kaime, dabar priklausančiame Ukmergės rajonui, bet Kiauklių parapijai, gimė kunigas, žurnalistas, teologijos daktaras Pranas Gaida-Gaidamavičius (1914–2013) ir jo brolis, choro dirigentas Zigmas Gaidamavičius (1910–1989). Šešuolėliuose gimė literatūros tyrinėtojas Juozas Lebionka (g. 1918). Seniūniją garsino muzikantas Antanas Zaremba (1921–2006) (gimęs Molėtų rajone, bet daugelį metų gyvenęs Širvintų rajono Zibalų seniūnijoje – Vazgūnuose, vėliau – Anciūnuose), plačiai žinoma audėja Stanislava Usavičienė [15]. 

Zibalai – miestelis Širvintų rytuose, 4 km į šiaurę nuo Širvintų, seniūnijos centras. Keliai į Širvintas ir Šešuolėlius [10, 12, 13]. Sovietinės okupacijos metais Zibalai buvo apylinkės centras.
Statistikos departamento duomenimis Zibalų miestelyje gyvena 129 (2011 m.) gyventojai, iš jų – 68 vyrai, 61 moteris [8].
Manoma, kad tai asmenvardinės kilmės vietovardis. Zibalo pavardė išlikusi iki šiol [5].
 
Informacijos apie Zibalų ištakas, Zibalus iki XIX a., XIX a., 1920–1940 m. pateikia istorikas, kraštotyrininkas Kazys Misius „Versmės“ leidyklos išleistoje monografijoje „Širvintos“ (iš serijos „Lietuvos valsčiai“) [5]. Apie Zibalus rašoma lietuviškose enciklopedijose, taip pat periodikoje, internete. Straipsnių apie Zibalų bažnyčią yra leidiniuose „Kultūros paminklų enciklopedija” [6], „Kaišiadorių vyskupija ir jos sakralinis paveldas” [17].
 
Istoriniuose šaltiniuose Zibalai minimi XVII a. pabaigoje [10]. Senovėje Zibalai buvo bajoriška sodyba ir kaimas. Vietovė priklausė Staškūniškio dvarui ir buvo Sakalauskų nuosavybė. XVIII a. Zibalų žemę valdė Vilniaus vyskupijos kurija. 1744 m. vysk. M. Zenkevičius pastatė medinę Šv. Jurgio bažnyčią, kuri 1861 m. perstatyta. Buvo įsteigta Zibalų parapija, tačiau po 1863 m. sukilimo rusai parapijos teises atėmė, Zibalai tapo Širvintų parapijos filija. Parapija Zibaluose atkurta tik 1920 m. kun. Kazimiero Lajausko (1892–1921) rūpesčiu. Kuriantis nepriklausomai Lietuvai, Zibaluose ir apylinkėse vyko lietuvių kovos su besiveržiančiais lenkais, kurių kariai bei partizanai pridarė daug žalos vietos gyventojams. Nepriklausomybės metais Zibalai buvo netoli administracijos linijos su lenkais, priklausė Širvintų valsčiui. [3, 10, 11]. Zibalai plačiai išgarsėjo, kai žuvo Zibalų kunigas Kazimieras Lajauskas,  pasipriešinęs tuometinės valdžios žandarams [4, 11].
 
Senais laikais, kada Zibalų aplinkinės žemės priklausė Vilniaus vyskupijos kurijai, 1744 m. pastatyta pirmoji koplyčia. Dabartinė, medinė Šv. Jurgio bažnyčia išliko po 1861 m. perstatymo. Ji tradicinių liaudiškų formų, su varpine, paprasto stačiakampio tūrio, su trisiene apside, prie jos abiejose pusėse pristatyta po zakristiją. Interjero erdvė vienanavė. Didžiojo altoriaus akcentas – profesionali baroko stiliaus XVIII a. antrojo ketvirčio Nukryžiuotojo skulptūra, veikiausiai išlikusi iš pirmosios šventovės [1, 7, 17].
Zibalų bažnyčios dailės kūriniai: paminkliniai yra kryžius, molbertinės tapybos paveikslas „Nuėmimas nuo kryžiaus“ ir stogastulpis, padarytas 1883 m. (data įrašyta liemenyje). Jis stovi šventoriaus rytinėje pusėje, dviaukštis, stogeliai keturšlaičiai, dengti skarda [6].
 
Zibalų buvusios pieninės pastatas (1931–1932) šiuo metu yra privati nuosavybė. Medinė dviejų aukštų Zibalų pradžios mokykla (1935). Dabar šiame pastate įsikūrusi Zibalų pagrindinė mokykla [5].
1934–1935 m. Zibalų pradžios mokykloje dirbo mokytojas Kostas Jonkus. Jis parašė prisiminimus apie Zibalų mokyklą, to meto pedagoginį darbą, Zibalų krašto žmones, kultūrinį gyvenimą [2].
 
Zibalų biblioteka įsteigta 1949 m. Net  septynis kartus ji kilnota vis į kitą vietą. Šiuo metu biblioteka įsikūrusi Zibalų bažnyčiai priklausančiame pastate. Aptarnaujamame mikrarajone yra 14 kaimų. Bibliotekos skaitykloje vartotojams skirtos 5 darbo vietos. Zibalų bibliotekoje dirba Genovaitė Kriaučiūnienė [14].
Bibliotekoje yra kaupiamas kraštotyros fondas, kraštotyros kartotekoje sukaupta apie 1400 kortelių apie vietovę.
 
Literatūra ir šaltiniai

1. Jankevičienė, Algė. Rytų Lietuvos liaudiškos bažnyčia: [Zibalų bažnyčia, p. 142, 146]. – Iliustr. // Jankevičienė, Algė. Lietuvos medinė sakralinė architektūra. – Vilnius, 1988. – P. 140-149.
2. Jonkus, Kostas. Aš – mokytojas: [iš prisiminimų apie darbą Zibalų pradžios mokykloje, 1934-1935 m.] / Viktoras Alekna // Širvinta. – 1991, saus. 12, p. 3, saus. 19, p. 3, saus. 23, p. 3, saus. 30, p. 4.
3. Kviklys, Bronius. Zibalai // Kviklys, Bronius. Mūsų Lietuva: krašto vietovių istoriniai, geografiniai, etnografiniai bruožai. – Vilnius, 1991. – T. 2, p. 519-520.
4. Lebionka, Juozas. Kunigas Kazimieras Lajauskas – patriotas ir kankinys. – Iliustr. // Širvintos. – Vilnius, 2000. – P. 663-666.
5. Misius, Kazys. Šis tas apie Zibalus: [Zibalų istorija iki  1940 m.]. – Iliustr. // Širvintos. – Vilnius, 2000. – P. 142-152.
6. Nevčesauskienė, Nijolė. Zibalų bažnyčios dailės kūriniai. – Iliustr. // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1996. – T. 1, d. 1: Rytų Lietuva, p. 304-305.
7. Semaška, Algimantas.  Lietuvos keliais: turisto žinynas; miestai ir rajonai – jų pažintinis lobynas: 1030 lankytinų vietovių aprašymai nuo seniausių laikų iki naujausių žinių. – 5-asis papils ir atnauj. leid. – Vilnius, [2008], p. 496.
8.  Širvintų rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-11-11]. Prieiga per internetą: <http://osp.stat.gov.lt/services-portlet/publication-file/2888/Gyventoju_skaiciaus_pasiskirstymas_pagal_teritorija,_amziu_ir_lyti.pdf>.
9. Širvintų r. savivaldybės administracija, Zibalų seniūnija. [interaktyvus]. 2009 [žiūrėta 2009-05-06]. Prieiga per internetą: <http://www.visalietuva.lt/imones/info/sirvintu-r-savivaldybes-administracija-zibalu-seniunija>.
10. Zibalai // Lietuvių enciklopedija. – Boston (Mass), 1966. – T. 35, p. 84.
11. Zibalai // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1971. – T. 3, p. 844-845
12. Zibalai: pažinkime Širvintų kraštą. // Širvinta. – 2005, rugpj. 17, p. 2.
13. Zibalai. – Iliustr. // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1988. – T. 4, p. 619.
14. Zibalų biblioteka. Širvintų r. savivaldybės viešoji biblioteka [interaktyvus]. 2012 [žiūrėta 2013-04-08]. Prieiga per internetą: <http://sirvintuvb.lt/?page_id=39>.
15. Zibalų seniūnija. – Iliustr., žml. // Tūkstantmečio knyga. – Kaunas, 2000. – T. 2: Sostinė, Vilniaus ir Kauno apskritys, p. 263.
16. Zibalų seniūnijos vizitinė kortelė: rajono seniūnijose. – Iliustr. // Krašto naujienos. – 2008, gruod. 5, p. 5.
17. Zibalų Šv. Jurgio bažnyčia. – Iliustr. // Kaišiadorių vyskupija ir jos sakralinis paveldas = Kaišiadorys bishopric and its sacral heritage. – Vilnius, 2006. – P. 356-357. – Santr. angl.

 Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2009; 2013