Jonas Paulius II (Ioannes Paulus II)

Andreas Englisch. Jonas Paulius II: Karolio Voitilos paslaptis. – Vilnius, 2011. Knygos viršelis

Andreas Englisch. Jonas Paulius II: Karolio Voitilos paslaptis. – Vilnius, 2011. Knygos viršelis

Jonas Paulius II (tikrasis vardas – Karol Józef Wojtyła) buvo antras Lenkijos kariuomenės seržanto ir iš Lietuvos kilusios jo žmonos Emilijos Kačorovskos sūnus. Karolis savo vaikystėje norėjo tapti aktoriumi, buvo susidomėjęs poezija, teatru, puikiai žaidė futbolą, tačiau vėliau pasinėrė į teologiją, pradėjo domėtis filosofija. Įstojo į kardinolo Sapiegos įsteigtą pogrindinę kunigų seminariją Krokuvoje. Po karo studijas tęsė Krokuvos Jogailos universiteto teologijos fakultete. 1942 m. K. J. Voityla nusprendė tapti kunigu ir slapta pradėjo ruoštis įšventinimui, kadangi šalis tuo metu buvo okupuota nacių. 1946 m. Krokuvoje įšventintas į kunigus. Mokslus būsimas popiežius baigė Romoje, vėliau grįžo į Lenkiją. 1958 m. K. J. Voityla paskirtas Krokuvos vyskupo padėjėju. 1964 m. įšventintas į Krokuvos arkivyskupus. 1967 m. popiežius Paulius VI K. J. Voitylai suteikė kardinolo titulą [6].

1978 m. spalio 16 d. K. J. Voityla išrinktas popiežiumi. Jis tapo popiežiumi Jonu Pauliu II. Jonas Paulius II buvo ne tik jauniausias, bet ir pirmasis slavų kilmės, pirmasis ne italas ir antras pagal pontifikavimo ilgumą popiežius. Jonas Paulius II buvo pripažintas vienu įtakingiausių XX a. lyderių, ypač svarbia asmenybe griūvant komunizmui Rytų Europoje. Popiežius ženkliai pagerino katalikų bažnyčios santykius su judaistais, rytų stačiatikių ir anglikonų bažnyčiomis [9].
Jonas Paulius II buvo poliglotas, gebantis laisvai kalbėti keliomis kalbomis: gimtąja lenkų, italų, prancūzų, vokiečių, anglų, ispanų, portugalų, kroatų, rusų, senovės graikų ir lotynų kalbomis. Buvo vienas labiausiai keliavusių visų laikų valstybių lyderių, per savo pontifikavimo laikotarpį aplankęs 129 valstybes. Jonas Paulius II tapo pirmuoju istorijoje popiežiumi, profesionaliai besinaudojančiu žiniasklaidos paslaugomis. Jis pirmasis savo misijai pasitelkė televiziją [11]. Būdamas popiežiumi beatifikavo 1340 žmonių ir kanonizavo 483 šventuosius, tai yra daugiau nei visi 500 m. prieš jį pontifikavę popiežiai kartu sudėjus. 1987 m. minint Lietuvos Krikšto jubiliejų popiežius Jonas Paulius II paskelbė palaimintuoju arkivyskupą Jurgį Matulaitį [3].

Popiežius palaikė pasaulinio pašaukimo į šventumą mokymą. 1992 m., pirmą kartą po beveik penkių šimtmečių, popiežius išleido naują universalų Romos katalikų bažnyčios katekizmą.
Savo žemiškąją kelionę popiežius Jonas Paulius II baigė 2005 m. balandžio 2 dieną Vatikane. Jo kūnas ilsisi Vatikano bazilikos kriptos kape, prie pat pirmojo Romos vyskupo, apaštalo Šv. Petro ir daugelio jo įpėdinių. Taip buvo palaidotas pagal jo testamente išsakytą prašymą – kapas turi būti žemėje, o ne sarkofage.
2011 m. gegužės 1 diena Popiežius Benediktas XVI oficialiai paskelbė savo pirmtaką Joną Paulių II palaimintuoju. Beatifikacijos apeigos įvyko Vatikane Atvelykio, arba Dievo Gailestingumo šventės sekmadienį. Po beatifikacijos Garbingojo popiežiaus Jono Pauliaus II palaikai buvo perlaidoti Šv. Petro bazilikoje.
2014 m. balandžio 27 d., Atvelykio sekmadienį, popiežius Prančiškus Vatikano Šv. Petro aikštėje Joną Paulių II  paskelbė šventuoju.

Tarp pagrindinių popiežiaus paruoštų dokumentų yra 14 enciklikų, 15 apaštališkųjų paraginimų, 11 konstitucijų ir 45 apaštališkieji laiškai. Jonas Paulius II taip pat publikavo 5 knygas: „Peržengti vilties slenkstį“ (1994) „Dovana ir slėpinys: mano kunigiškųjų šventimų 50 metinių proga“ (1996); „Romos triptikas – meditacijos“ (2003) „Kelkitės, eime!“ (2004); „Atmintis ir tapatybė“ (2005). Dalis jų yra išversta į lietuvių kalbą.

Apie Joną Paulių II-ąjį yra labai daug literatūros įvairiomis kalbomis. Vienas pirmųjų leidinių lietuvių kalba buvo kunigo dr. Mečislavo Malinskio iš lenkų kalbos išversta knyga „Pašaukė mane…“ [3]. Taip pat minėtinos kunigo dr. Kęstučio A. Trimako „Jonas Paulius II: gyvenimas, idėjos, veikla“ [9], vokiečių žurnalisto ir rašytojo, buvusio popiežiaus spaudos atstovo, Andreas Englisch „Jonas Paulius II: Karolio Voitilos paslaptis“ (Vilnius, 2010), André Frossard „Jono Pauliaus II pasaulis“ (Vilnius, 1993), prancūzų žurnalistės Caroline Pigozzi „Popiežius privačiame gyvenime“ [6] ir kt.

Popiežius Jonas Paulius II ir Lietuva. – Marijampolė, 1997. Knygos viršelis

Popiežius Jonas Paulius II ir Lietuva. – Marijampolė, 1997. Knygos viršelis

Keletas leidinių skirta popiežiams ryšiams su Lietuva, jo lankymuisi mūsų valstybėje: „Popiežius Jonas Paulius II ir Lietuva“ [7], „Kiekvienas asmuo yra brangesnis už viso pasaulio auksą“ [2], „Vilnius sveikina šv. Tėvą“ (Vilnius, 1993), Juozo Polio fotoalbumas „Malda Lietuvai“ (Vilnius, 1994), Sofijos Šviesaitės „Šaknys: publicistika [apie popiežių Joną Paulių II ir jo motinos lietuvišką kilmę] (Jonava, 2009).
Lietuvos Nacionalinis radijas ir televizija pristatė DVD „Šventasis žmonių širdyse“, kuriame įrašyti palaimintojo Jono Pauliaus II pamokslai ir kalbos, pasakytos viešint Lietuvoje 1993 m. rugsėjį.

1993 m. rugsėjo 4–8 d. popiežius Jonas Paulius II lankėsi Lietuvoje. Tai buvo pirmasis ir kol kas vienintelis popiežiaus vizitas Lietuvos istorijoje. Lietuvai ir lietuviams Jonas Paulius II liudijo tikėjimą, viltį ir meilę. Būdamas Vilniuje Jonas Paulius II aukojo mišias Vingio parke, lankėsi Vilniaus arkikatedroje, Šv. Jonų ir Šventosios Dvasios (Dominikonų) bažnyčiose, meldėsi prie Aušros Vartų, taip pat Antakalnio kapinėse prie Sausio 13-osios ir Medininkų aukų kapų, susitiko su kunigais, vienuoliais, vienuolėmis, klierikais, lenkų bendruomenės atstovais.
Vilniuje pasakytoje kalboje popiežius kalbėjo: „Niekad gyvenime neteko būti Vilniuje. Esu čia pirmą kartą. Sykiu galima tarti, kad visą savo gyvenimą, bent nuo tada, kai tapau sąmoningas, nuolat buvau Vilniuje. Buvau Vilniuj mintimis ir širdimi. Galima būtų pasakyti – visa esybe” [3a].
Lankydamasis Kryžių kalne ir čia aukodamas šv. Mišias popiežius Jonas Paulius II dėmesį skyrė Kryžiaus slėpiniui. Šiluvoje Šventasis Tėvas trumpai privačiai pasimeldė Apsireiškimo koplyčioje, vėliau Bazilikoje susitiko su tikinčiaisiais. Plačiau apie Popiežiaus lankymasį Lietuvoje galima paskaityti leidiniuose: „Popiežius Jonas Paulius II ir Lietuva“ [7], „Kiekvienas asmuo yra brangesnis už viso pasaulio auksą“ [2], „Vilnius sveikina šv. Tėvą“ (Vilnius, 1993) ir kt.
2020 m. minimos popiežiaus gimimo 100-osios metinės. 2020-ieji metai paskelbti popiežiaus šventojo Jono Pauliaus II metais. Ta proga Lietuvos centrinis valstybės archyvas parengė virtualią parodą Popiežiaus Jono Pauliaus II vizitą Lietuvoje prisimenant” (žr. adresu).

Jono Pauliaus atminimas įamžinamas visame pasaulyje, taip pat Vilniuje ir Vilniaus krašte. Popiežiaus garbei statomi paminklai, atidengiamos memorialinės lentos. Jo vardu vadinamos gatvės ir švietimo įstaigos.

Popiežiaus vizitui į Lietuvą atminti Vilniaus arkikatedros (Katedros aikštė 1) vakarinėje sienoje buvo pritvirtinta balto marmuro paminklinė lenta su įrašu paauksuotomis raidėmis: „Popiežius Jonas Paulius II 1993 metais rugsėjo 4–8 d. lankė Lietuvą. Savo kelionę pradėjo malda Vilniaus arkikatedroje“.

1997 m. Vilniuje, prie Aušros Vartų, ant Šv. Teresės bažnyčios sienos (Aušros Vartų g. 14, „Senamiesčio seniūnija“) atidengta memorialinė lenta su popiežiaus bareljefu (skulpt. Leonas Žuklys). Lentoje rašoma: „Šventasis tėvas Jonas Paulius II Aušros Vartų šventovėje meldėsi 1993-09-04“ [1].

2003 m. dvi memorialinės lentos atsirado Vilniuje, Šv. Dvasios bažnyčioje (Dominikonų g. 8, „Senamiesčio seniūnija“) – viena ant šventovės fasado, kita – bažnyčios viduje, toje vietoje, kur popiežius meldėsi.

2006 m. Eišiškėse (Šalčininkų r.), ant namo, esančio Jono Pauliaus II vardu pavadintoje gatvėje, buvo iškilmingai atidengta Popiežiui skirta memorialinė lenta [8].

1993 m. Vilniuje, Apaštališkosios nunciatūros kieme (T. Kosciuškos g. 28, „Antakalnio seniūnija”), pastatytas popiežiui Jonui Pauliui II dedikuotas medinis kryžius. Jį sukūrė tautodailininkas iš Švenčionių krašto Jukiškių kaimo, inžinieriaus statybininko diplomą turintis Juozas Jakštas (žr. kn.: Juodagalvis, Jonas. Švenčionių kraštas. V., 1996, p. 35).

2007 m. Kalveliuose (Vilniaus r.), šalia Dievo Gailestingumo bažnyčios, iškilo pirmasis Lietuvoje bronzinis paminklas popiežiui Jonui Pauliui II. Paminklas buvo nulietas Lenkijoje [5, 13].

2010 m. Kalesninkuose (Šalčininkų r.), šalia Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios, buvo atidengtas paminklas popiežiui Jonui Pauliui II (skulpt. Andrzej Szafraniec) [4].

Dzieła Jana Pawła II = Works of John Paul II : bibliografia publikacji wydanych poza Polską. – Warszawa, 2005. Knygos viršelis

Dzieła Jana Pawła II = Works of John Paul II: bibliografia
publikacji wydanych poza
Polską. – Warszawa, 2005.
Knygos viršelis

2011 m. paminklas Popiežiui atidengtas Vilniuje, Naujosios Vilnios seniūnijoje, šalia Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės bažnyčios (Parko g. 15) [10].

2013 m. spalio 6 d. Eišiškių Kristaus Karaliaus Žengimo į Dangų bažnyčios (Šalčininkų r.) šventoriuje atidengtas Palaimintojo Jono Pauliaus II paminklas minint jo piligriminės kelionės į Lietuvą 20-ąsias ir popiežiaus  pontifikato 35-ąsias metines.

2015 m. gegužės 23 d., pažymint popiežiaus paskelbimo šventuoju ir apsilankymo Lietuvoje 20-ąsias metines, Vievio miesto bažnyčios aikštėje (Elektrėnų savivaldybė) buvo atidengtas ir pašventintas paminklas Jonui Pauliui II (skulpt. Vytautas Nalivaika, archit. Arūnas Butrimavičius) (žr. leid.: „Šviečia naktį, šviečia dieną…” (Kaunas, 2015, p. 109).

2015 m. rugsėjo 11 d. Šalčininkų ligoninės kiemelyje atidengtas paminklas Jonui Pauliui II. Popiežiaus figūrą, kaip dovaną už kunigystę, XIV Katynės reido metu reido vadas Viktor Vengžin (Wiktor Węgrzyn) įteikė kunigui Darjušui Stančikui. Kapelionas nusprendė, kad ji turi būti skirta Šalčininkų gyventojams. Paminklą pašventino Šalčininkų parapijos klebonas kunigas Vaclav Volodkovič ir kunigas Darjuš Stančik.

2015 m. rugsėjo 12 d. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios šventoriuje buvo pašventintas paminklas Jonui Pauliui II (archit. Robertas Norkevičius) (žr.:  Galvė, 2015, rugs. 11, p. 12, taip pat adresu).

1994 m. Vilniuje, Karoliniškėse (V. Druskio g. 11), buvo atidaryta nauja vidurinė mokykla lenkų dėstomąja kalba. Šiai mokyklai suteiktas Jono Pauliaus II vardas (dabar Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija).
1994 m. lapkričio 28 d. Vilniaus Antakalnio seniūnijoje Jono Pauliaus II vardu pavadinta aikštė prie Šv. Petro ir Povilo bažnyčios. Eišiškėse (Šalčininkų r.), Kenos bei Klonių kaimuose (Vilniaus r.) yra Jono Pauliaus II vardu pavadintos gatvės.
Jono Pauliaus vizitui Lietuvoje pažymėti valstybės įmonė „Lietuvos monetų kalykla“ išleido 10 litų monetą. Monetos dailininkai Leonas Pivoriūnas ir Petras Garka.

2005 metais Varšuvoje buvo išleista Jono Pauliaus II veikalų, išleistų už Lenkijos ribų, bibliografija „Dzieła Jana Pawła II: bibliografia publikacji wydanych poza Polską“. Ją parengė Anna Wolnik (Anna Wolnik). Bibliografijoje suregistruoti 7079 popiežiaus parašyti tekstai, kurie buvo publikuoti 89 šalyse 57 kalbomis [11]. Šią knygą turi Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
Lenkijoje taip pat buvo išleistas bibliografinis leidinys „Jan Paweł II wobec wojny, pokoju i wojska: bibliografia selektywna“ [12]. Lenkijoje veikiantis Jono Pauliaus II fondas yra parengęs duomenų bazę „Jan Paweł II. Bibliografia polska 1949–1995“ ir kt. (žr. adresu).

Literatūra ir šaltiniai

1. Apsilankymo atminimui: [žinutė apie memorialinės lentos atidengimą popiežiui Jonui Pauliui II prie Vilniaus Aušros Vartų]. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 1997, rugs. 4, p. 3.
2. „Kiekvienas asmuo yra brangesnis už viso pasaulio auksą“: knyga-albumas apie palaimintąjį popiežių Joną Paulių II. – Vilnius 2012. – 69, [3] p.: iliustr.
3. Malinskis, Mečislavas. Pašaukė mane… – Vilnius, 1990. – 351 p., 8 iliustr. lap.: iliustr.
3a. Mano Vilnius. – Vilnius, 2007, p. [6].
4. Pagarbos ženklas išminčiui: [apie paminklo popiežiui Jonui Pauliui II atidengimą Kalesninkuose (Šalčininkų r.)]. – Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. – 2010, lapkr. 11-18,
5. Paminklas popiežiui Jonui Pauliui II = Pomnik Papieża Jana Pawła II [Kalveliuose]. – Iliustr. // Kviečia Vilniaus rajonas = Rejon wileński zaprasza. – Vilnius, 2009. – P. 15-16.
6. Pigozzi, Caroline. Popiežius privačiame gyvenime. – Vilnius, 2003. – 190, [2] p.
7. Popiežius Jonas Paulius II ir Lietuva : knyga skiriama Jo Šventenybės Popiežiaus Jono Pauliaus II auksiniam kunigystės jubiliejui. – Marijampolė, 1997. – 87, [8] p. : iliustr.
8. Popiežius – eišiškiečių atminty: [2006 m. bal. 7 d. ant namo, esančio Jono Pauliaus II vardu pavadintoje gatvėje Eišiškėse, buvo iškilmingai atidengta Popiežiui skirta atminimo lenta].  – Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. – 2006, bal. 13-19, p. 4.
9. Trimakas, Kęstutis. Jonas Paulius II: gyvenimas, idėjos, veikla. – Kaunas, 2005. – 31, [1] p.
10. Vorobej, Teresa. „Mums reikia sulenktų kelių“: Naujojoje Vilnioje atidengtas Jono Pauliaus II paminklas. – Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. – 2011, lapkr. 3-9, p. 1, 3.
11. Dzieła Jana Pawła II = Works of John Paul II: bibliografia publikacji wydanych poza Polską / opracowała Anna Wolnik. – Warszawa, 2005. – XIX, 973, [2] p.
12. Jan Paweł II wobec wojny, pokoju i wojska: bibliografia selektywna. – Warszawa, 2005. – 70 p.
13. Kalendarium pierwszego pomnika Jana Pawła II na Litwie: [apie paminklo Jonui Pauliui II atidengimą Kalveliuose] – Iliustr. // Kurier Wileński. – 2007, 23-26 czerwca, p. 4.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2013

 

Dalintis straipsniu: